Общи условия

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА SAVETI.BG

Моля прочетете внимателно тези общи условия преди да използвате уебсайта www.saveti.bg, тъй като те засягат Вашите права и задължения.

Материалите на този сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и Закона за търговските марки и географските означения, като всяка негова непозволена употреба води до пряко нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови национални и/или международноправни разпоредби, касаещи интелектуална собственост.

Ако Вие като потребител не сте съгласен да бъдете обвързан с всички тези общи условия, моля преустановете използването на сайта www.saveti.bg. В хипотезата на чл.4 от Закона за защита на потребителите, чрез настоящите общи условия SAVETI.BG и предоставя като потребител информационни услуги, както и подходяща информация за използването им, позволяваща Ви да направите своя адекватен съзнателен избор дали да подпишете настоящето споразумение или не. Определението “потребител” включва всички видове ползване на настоящия сайт, както от лица, които желаят да ползват услуги или ресурси, интелектуална собственост на сайта, така и от правните субекти, търсещи обща информация за произведенията, обект на сайта поради субективен интерес или професионални мотиви.

Saveti.bg притежава авторското право върху цялото съдържание на уебсайта. Строго забранено е копирането, разпространението, публикуването или модифицирането на каквито и да е материали, текстове, техни части или изображения, поместени в уебсайта на https://saveti.bg/, без предварителното писмено съгласие на Saveti.bg или „Уеб Тех Медия“ ЕООД.

Всички снимки от сайта може да бъдат използвани само ако се спомене Saveti.bg като източник и се добави линк към сайта saveti.bg.

 ПРОМЯНА ПО СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ НА УЕБ САЙТА

СЪВЕТИ.БГ може да промени или прекрати всеки аспект, писмен материал, услуга или характеристика на уеб сайта (без ограничение) по всяко време.

МОДИФИКАЦИЯ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

СЪВЕТИ.БГ запазва правото си едностранно да променя, изменя и добавя настоящите Общи условия, като за това не е длъжен изрично да уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Отговорност на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ е да се запознаят с Общите условия.

Всички промени в Общите условия, които СЪВЕТИ.БГ прави, ще бъдат публикувани на saveti.bg и всеки има свободен достъп до тях.

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от „Уеб Тех Медия“ ЕООД, ЕИК 203738430, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Тополница“ № 6, вх. 1, ет. 1, ап. 1, наречен по-долу „Доставчик“ информационни услуги и ресурси посредством уебсайта SAVETI.BG („Общите условия”) и урежда отношенията между „Уеб Тех Медия“ ЕООД, в качеството му на Доставчик, и всеки един от потребителите на достъпните през уебсайта www.saveti.bg информационни услуги и ресурси.

І. ДЕФИНИЦИИ

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1.1. „IP Адрес“ („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането и индивидуализирането им в глобалната Интернет мрежа.

1.2. „SAVETI.BG“ е уебсайт, собственост на „Уеб Тех Медия“ ЕООД, посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ предоставят информационни услуги и ресурси, описани в настоящите Общи условия. „SAVETI.BG“ може да бъде още споменат като „СЪВЕТИ“, „СЪВЕТИ.БГ“ или „Съвети Бг“.

1.3. „Уеб Тех Медия“ ЕООД, ЕИК 203738430 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Тополница“ № 6, вх. 1, ет. 1, ап. 1, e-mail: info@saveti.bg, която предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия.

1.4. „Електронна препратка“ е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

1.5. „Злоумишлени действия“ са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

1.6. „Интернет страница“ е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

1.7. „Информационна система“ е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

1.8. „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва предоставяните през уебсайта www.saveti.bg информационни услуги и ресурси.

1.9. „Потребителско съдържание” е всеки видеоматериал, изображение, текст, снимки, мултимедийно съдържание или друг материал, който e разположен на Сървър на SAVETI.BG с оглед то да бъде достъпно чрез уебсайта www.saveti.bg за всички ПОТРЕБИТЕЛИ.

1.10. „Сървър“ е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

1.11. „Уебсайт“ е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси.

1.12. „Материал“ представлява всеки обект на авторското право в контекста на чл.3 от ЗАПСП, както и всяка информация, под формата на писмен текст, картина, аудио или видео материал, представляваща част от сайта www.saveti.bg, която може да бъде възпроизвеждана и да предлагана по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от потребител или служител на „Уеб Тех Медия“ ЕООД.

1.13. „База данни“ представлява съвкупност от самостоятелни произведения, данни или други материали, подредени систематично или методично и индивидуално достъпни по електронен или друг път, представляващи информационен ресурс на – „Уеб Тех Медия“ ЕООД, респективно на сайта й www.saveti.bg в хипотезата на чл.11 и съответно на чл.14 от ЗАПСП.

1.14. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

 

ІI. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

2.1. „Уеб Тех Медия“ ЕООД, ЕИК 203738430, в качеството си на Доставчик, чрез уебсайта си сайта www.saveti.bg предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в тези Общи условия услуги („услугите”), при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания.

2.2. Услугите на уебсайта сайта www.saveti.bg се предоставят, без да е необходима предварителна регистрация. Такива са, без да се ограничават услугите, свързани с търсене и получаване на достъп до информация под формата на видеоматериали, изображения, текст и други, разположена на уебсайта сайта www.saveti.bg.

 

ІІІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

3.2. Текстът на настоящите общи условия е достъпен в интернет на интернет страница с адрес https://saveti.bg/obshti-usloviya/ по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите общи условия, е разположена в края на всяка страница от уебсайта www.saveti.bg. С всяко ползване на информационните услуги и ресурси на уебсайта сайта www.saveti.bg, включително с отварянето на интернет страница от уебсайта www.saveti.bg, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на уебсайта www.saveti.bg, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са изрично запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се и се обвързват с тях и се задължават да ги спазват.

3.3. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ натиска на виртуалния бутон „Съгласен съм с общите условията за ползване“, ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

3.4. Всяко едно произведение на изкуството (художествен дизайн) или база данни, които се намират на страниците на сайта сайта www.saveti.bg, представляват обект на авторското право, което е възникнало в хипотезата на чл.11, чл.14 и/или чл. 42 от ЗАПСП. Поради това, авторското съдържание на сайта не може да бъде копирано, разпространявано, възпроизвеждано, взаимствано и променяно под каквито и да е други форми и по какъвто и да е начин, без съгласието на доставчика.

3.5. При доказани случаи на използване на авторски материали, представляващи интелектуална собственост на www.saveti.bg, по начин, който може да се квалифицира като възпроизвеждането на същите в противовес с целите на сайта www.saveti.bg, ще бъде сезирана съответната районна прокуратура или компетентния окръжен съд в Република България.

3.6. В случай на нарушение и неизпълнение на задълженията, вменени на потребителите с настоящите общи условия и/или действащото българско законодателство, доставчикът има право, но не и задължение да развали настоящия договор за услуга, чрез едностранно писмено уведомление, изпратено до електронната поща на потребителя, без да дава допълнителен срок за изпълнение.

3.7. Доставчикът е администратор на лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни и изискванията на GDPR.

3.8. С подписване на настоящите Общи условия, потребителите се съгласяват техните лични данни да бъдат обработвани от страна на Доставчика.

3.9. Потребителите декларират, че са запознати с целите, за които се обработват техните лични данни и с правата, които им предоставят GDPR и ЗЗЛД.

3.10.Доставчикът се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявления за регистрация. Разкриване на личните данни е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред или в случаите, когато е налице контрафакция и с оглед установяването на извършителя на престъпление против интелектуалната собственост следва да се предоставят лични данни на сектор “Компютърни престъпления” към ГДБОП, прокуратурата или съда.

3.11. Доставчикът си запазва правото да записва, съхранява и използва всякаква информация за потребителите, необходима за тяхното идентифициране и възпроизвеждане на изявлението за съгласие с Общите условия.

IV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

4.1. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в т.3.3.

4.2. Настоящите Общи условия представляват договор за предоставяне на информация и/или получаване на електронна услуга. Той се счита сключен и има задължителна обвързваща сила между всеки посетител на порталния сайт www.saveti.bg, приел настоящите Общи условия и „Уеб Тех Медия“ ЕООД„. Потребителят има свободен достъп до съдържанието на сайта. С отварянето, разглеждането и/ или използването на този сайт всеки нерегистриран потребител се счита и приема, че е запознат с разпоредбите и приема да бъде обвързан и да спазва настоящите Общи условия както и разпоредбите на чл.93е от ЗАПСП. Договорът за услуга може (но не е задължително) да бъде съхранен от страна на SAVETI.BG, в който случай представлява електронен документ, съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронния подпис. Достъпът до сайта се осъществява през web браузър и информационните база данни на сайта www.saveti.bg , поддържан от доставчика.

4.3. Договорът се сключва на български език.

4.4. Договорът има действие за ПОТРЕБИТЕЛИ – до преустановяване на ползването на услугите на уебсайта SAVETI.BG;

V. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

5.1. Разпоредбите на Общите условия се прилагат за всички въпроси, възникнали при ползването на сайта, като същите могат да се допълват от доставчика при констатирана необходимост, като на базата на същите се създават правила за ползване на определени секции от сайта. Тези нови правила се прилагат към общите условия субсидиарно.

5.2. С оглед периодичното допълване и модификациите на услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с променящото се законодателство, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от доставчика без да има задължението индивидуално да уведомява отделния потребител за извършената промяна. Промяна е налице при публикуването на условията на сайта и същата влиза в сила от този момент, освен, ако не е предвидено друго, като потребителят се задължава своевременно да следи за промени в настоящите условия.

5.3. Потребителят може да заяви, че не приема промените в едноседмичен срок от публикуването на промените. В този случай договорът между потребителя и доставчика се прекратява с достигане на заявлението на потребителя до доставчика. В случай, че потребителят не заяви неприемане на промените, в посочения срок, той се счита обвързан от тях.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

6.1. Доставчикът поема задължението да положи необходимата съгласно обстоятелствата грижа, чрез която да осигури възможност на потребителите да ползват безпрепятствено услугите, предоставяни чрез сайта, съобразно настоящите Общи условия и законодателството на Република България. Доставчикът не отговаря за съдържанието на материали и препратки извън авторската база данни на и информационния ресурс.

6.2. Доставчикът има право да прекрати достъпа на определени потребители до сайта, когато се установи, че по какъвто и да било начин чрез действията си накърняват права на интелектуална собственост, или в частност нарушават законите на Република България.

6.3. Доставчикът има право да прекрати предоставянето на определени услуги като поема задължението да уведоми за това потребителите чрез съобщение на интернет страницата си.

6.4. Доставчикът има право по всяко време едностранно да променя настоящите Общи условия, но не и задължението индивидуално да уведомява всички потребители за настъпилите промени. Същите ще бъдат надлежно и достъпно оповестени в съдържанието на сайта по начините и при условията подробно описани по – горе в настоящите общи условия.

6.5. Доставчикът, има право да взима мерки за предотвратяване на злоупотреби и злоумишлени действия от страна на потребители, чрез ограничаването на достъпа им до сайта и развалянето на сключения договора, като на базата на това ще има право да претендира уговорената в настоящите общи условия неустойка.

6.6. Доставчикът има право да откаже изпълнението на поръчката на определени потребители при непредоставяне на изискваните в попълване на електронната форма на лични данни, както и при установяване на тяхната недееспособност, както и несъгласието им с настоящите общи условия.

6.7. Доставчикът има право (но не и задължение) да запамети върху информационна си система или друго крайно устройство за достъп до страницата информация, касаеща потребителите и изразяваща се в т.нар „бисквитки” (cookies). Това са малки текстови файлове, които се запазват от интернет страница www.saveti.bg чрез сървър върху твърдия диск на потребителя, като така се дава възможност за възстановяване на информация за същия, която го идентифицира с оглед проследяване на действията му.

6.8. Потребителите имат задължението да се запознават непрекъснато с Общите условия и измененията на същите, като приемането на измененията се извършва по описаните по – горе начини и правила.

6.9. Потребителите имат право да ползва онлайн услугите, предоставяни от доставчика, при спазване на настоящите Общи условия, допълненията към тях и специалните правила, уговорени за съответните услуги, базиране на авторскоправното законодателство на Република България.

6.10. Потребителят се задължава да не копира, разпространява, заимства по какъвто и да е начин, възпроизвежда или публикува авторски произведения част от сайта saveti.bg както и да не:

– нарушава права върху интелектуалната собственост на трети лица, включително авторски права, търговски марки, логотипове, дизайни и всякакви други материали или авторски изображения, като декларира, че е наясно с последващата си отговорност вследствие на предостaвянето на подобни материали в хипотезата на чл.172а, чл.172б от НК и чл.94 от ЗАПСП;

– нарушава каквито и да било имуществени и/или неимуществени права или законни интереси на трети лица;

– нарушава по какъвто и да било друг начин настоящите Общи условия и законодателството на Република България.

6.11. Във връзка с ползването на предоставените от доставчика услуги, потребителят се задължава също:

– да спазва разпоредбите на Общите условия и законодателството на Република България;

– да следи за нарушения на интелектуалната собственост, извършвани от други потребители, като при установяване на такива да уведомява своевременно Доставчика;

– да не накърнява по какъвто и да било начин правата на Доставчика, както и на трети лица чрез действията си, свързани с изпълнението на договора за предоставяне на онлайн достъп до авторски материали.

VII. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

7.1. Доставчикът не е длъжен да извършва наблюдение на информацията, която съхранява, пренася или прави достъпна при предоставяне на услуги на потребителите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност. В случай, че потребител на сайта претърпи вреди в резултат на невярна информация и/ или неактуалност на даден материал, с източник www.saveti.bg, доставчикът не носи каквато и да е отговорност.

7.2.1. Ако недобросъвестни действия от страна на потребител на сайта доведат доставчика до претърпяване на вреди, потребителят е длъжен да обезщети доставчика за всички претърпени преки и непосредствени вреди, включително платени обезщетения на трети лица, съдебно деловодни разноски и др., адвокатски хонорари и други. Потребителят е длъжен да обезщети доставчика и в случаите, когато действията са извършени от трети лица, на които той е предоставил за ползване потребителското си име, имейл, използван за регистрацията, пароли и изобщо част или всички данни предоставени, при неговата регистрация.

7.2.2. В случай на нарушения, касаещи интелектуалната собственост, всяко заинтересовано лице може да сезира сайта www.saveti.bg на имейл, посочен в съдържанието на сайта. След обективно разследване на визирания случай, администрацията на сайта решава, дали да премахне съответното съдържание, ако то е част от www.saveti.bg или да сезира компетентните държавни органи за извършено нарушение против интелектуалната собственост.

7.3. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на информация, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните чрез сайта услуги.

7.4. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е вреди, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани, възпроизвеждани или станали достъпни чрез сайта.

7.5. Доставчикът не носи отговорност за прекратяване достъпа до сайта и/или на услугите и/или за предоставянето им с влошено качество, вследствие на извършвани тестове от страна на доставчика с цел проверка на оборудване, мрежи и други.

7.6. Доставчикът не носи отговорност за проблеми при предоставянето на услугите, които се дължат на неподходящо оборудване на потребителите, както и на несъвместимост на софтуерните приложения, ползвани от тях, и услугите, предоставяни чрез сайта.

7.7. Доставчикът не носи отговорност за прекратяване на предоставянето на услугите си при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната интернет мрежа, действия или бездействия на трети лица и т. н.

7.8. Доставчикът има право да събира и съхранява информация за потребителите си при попълване на електронната форма за поръчка по начин, който да позволява идентифицирането им.

7.9. Доставчикът следва да положи необходимата грижа, за да предотврати достъпа на трети лица до съхраняваната информация за потребителите. Доставчикът се задължава да не предоставя събраната информация за потребителите на трети лица освен в случаите, когато съответният потребител е дал съгласието си за това, или е направено официално искане от изрично оправомощени за това органи.

7.10. В случаи на неизпълнение на задължения и/или наличието на злоупотреба от страна на потребителите, вменени им с настоящите условия и/или нарушаване на настоящите общи условия, както и българското законодателство доставчикът има право да развали договора без предизвестие.

7.11.Настоящият договор прекратява действието си автоматично при прекратяване на дейността на доставчика „Уеб Тех Медия“ ЕООД“ и при спиране на поддръжката на сайта www.saveti.bg, както и по взаимно съгласие на страните по същия.

 

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

8.1 Някои от статиите може да съдържат афилиейт линкове (връзки) към наши парнтьори или промо кодове, като получаваме комисионна ако потребителите използват тяхна услуга или направят поръчка през наш афилиейт линк или наш промо код. Поръчвайки от нашите партньори Вие помагате за развитието на сайта ни и ни стимулирате да продължаваме да предлагаме безплатно качествено съдържание на читателите си.

8.1. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

8.2. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора за покупко-продажба и/или от настоящите общи условия, както и между страните по тях, включително спорове, породени от и/или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение, разваляне прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в общите условия и договора или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентните съдилища в Република България.

Никоя част от настоящия сайт www.saveti.bg, включително неговото авторско съдържание, търговска марка, дизайн, домейн, функционалност или словестно съдържание, в това число и настоящите общи условия, не може да бъде възпроизвеждано, променяно или разпространявана в разрез със законодателството, уреждащо интелектуалната собственост в Република България, без предварителното писмено съгласие на „Уеб Тех Медия“ ЕООД“ като собственик на сайта в хипотезата на чл.3, ал. 1, т. 1, чл.14 и/или 42 от ЗАПСП. В случай на такива неправомерни действия отговорните физически или юридически лица ще бъдат подведени под съответната наказателна, гражданска и административна отговорност и ще дължат обезщетение за нанесените на дружество вреди.